Name :   hq tran duy chau
E-mail :   chauninhhoa
Telephone :   408 3960337
Comment (Lời Nhắn) :   
Name :   Đoàn dưong ngọc thắng
E-mail :   
Telephone :   0975275402
Comment (Lời Nhắn) :   Muốn t́m lại những bạn học tai Đức Mỹ Loan văn tam huỳnh văn học,nguyển văn giác, nguyễn thị thu đúng thân thị khanh
Name :   Nguyễn văn Nam
E-mail :   namnguyen50@live.com
Telephone :   0404446554
Comment (Lời Nhắn) :   T́m bạn là Nhẫn trước 1975 lả lính Quân Cảnh đóng ở đồn QC Dục Mỹ có người em vợ tên là Hoa vả em trai tên là Nhất.Ai biết xin liên lạc về
Name :   Tuy Cao
E-mail :   
Telephone :   9784839984
Comment (Lời Nhắn) :   
Name :   Phan nho
E-mail :   nhophan10061942 yahoo.com
Telephone :   
Comment (Lời Nhắn) :   
   Next 5
Return to Web Site | Sign Guestbook